Porovnajte si prosím argumenty za a proti výstavbe Vista tower.

argumenty proti výstavbe
protiargumenty v prospech výstavby

Urbanistická kompozícia a intenzita

Programové priority samosprávy MČ
Bratislava-Petržalkana roky 2007-2010:
"... budovanie námestí, oddychových
zón, športovísk a ďaľších mestotvorných prvkov
- vybudujeme aspoň jeden
mestotvorný prvok ročne..."

Výstavba objektu VISTA TOWER, rekonštrukcia Šrobárovho námestia / vybudovanie parku, na ktorom sa chce VISTA TOWER podielať, je v plnej miere v súlade s hlavnou prioritou starostu a celej samosprávy v oblasti rozvoja  MČ - Petržalky, 
"Nevhodnosť umiestnenia novej
zástavby do jestvujúcej obytnej zóny"
podľa stanoviska hlavného mesta Bratislavy podpísaného primátorom A. Ďurkovským "zámer je v súlade s platným ÚP hl. mesta SR Bratislavy."

V zmysle aktualizácie ÚP "plocha je určená pre viacpodlažnú bytovú zástavbu s účelovo viazanou funkciou zelene, občianskej, dopravnej a tech. vybavenosti", s minimálnou podlažnosťou 5 NP.,

"Príliš veľká výška objektu, obava,
že objekt nezapadne do okolia"
Na urbanisticko-architektonickom digitálnom 3D modeli bolo preukázané že Vista Tower ako lokálna výšková dominanta a orientačný bod prispieva k artikulácii priestoru: ukončuje hlavné kompozičné a priehľadové osi. Zalomený tvar budovy reflektuje Panónsku cestu, ktorá sa na tomto mieste otáča k centru a symbolizuje tak vstupnú brány do mesta z juhu. Z pohladu z Bosákovej ulice bude ukončením ulice Farského, ktorá dnes končí v spleti viaduktu a železničnej trate. 

"Obava zo zvýšenia podielu zastavanej plochy, nadmerná intenzita zástavby" Urbanistická analýza obytného súboru DVORY IV. preukazuje, že urbanistické ukazovatele územie vrátane Vista Tower a priľahlého mestského bloku (KZ=0.15, IPP= 0.66) neprevyšujú priemernú hustotu jestvujúcej zástavby celého obytného súboru (KZ= 0.17, IPP= 0.98)

Požiadavka "nerealizovať v objekte
kongresové centrum"
Projekt neuvažuje s kongresovým centrom
"Zmena scenérie územia - zastrenie
výhľadu na hrad"
Lokalizácia objektu nenarušuje panorámu Bratislavy a je plne v súlade s koncepciou rozvoja mesta a platnej a pripravovanej ÚPD taktiež v oblasti urbanistickej kompozície a ochrany panorámy mesta. Rozvoj mesta je prirodzená súčasť jeho života. Výhľad nie je chránený žiadnym legislatívnym nástrojom. 

"Neopodstatnená funkčná náplň objektu z hľadiska pripravovaných inv. zámerov v Petržalke a služieb v okolí" Sídlo Petržalka má cca 120 tis. Obyvateľov avšak výrazne negatívne homogénnu štruktúru bytového a objektového fondu, deficit bytov vyššieho štandartu, deficit občianskej vybavenosti a taktiež deficit pracovných príležitostí.  Na všetky tieto negatíva dáva VISTA TOWER pozitívnu odpoveď.

Doprava

"Zvýšenie intenzity dopravy, zlé dopravné napojenie cez
vnútrosídliskovú komunikáciu" (Macharova ul.)
Každá nová investícia zvyšuje nároky na dynamickú a statickú dopravu - v rozhodovacom procese je nutná aplikácia exaktnej analýzy a nielen pocitovo suplovať exaktný proces.
Stanovisko hl.m. BA (primátor mesta) k PD k územnému konaniu /VISTA TOWER,: "...dokumentácia obsahuje posúdenie dopadov nárastu dopravného zaťaženia plánovanej zástavby na priľahlé komunikácie a križovatky. Bolo preukázané, že navrhovaný objekt nespôsobí prekročenie prípustných intenzít na Macharovej ul., ani na odbočkách na Panonsku a Rusovskú cestu.....s predloženým zámerom súhlasíme." 

"Obava z poddimenzovania statickej doptravy
- požiadavka na doplnenie ďalších parkovacích miest"
Kapacitný prepočet statickej  dopravy  bol vyhotovený v zmysle platných STN. Navrhovaný počet parkovacích stáni 328 kompletne zahŕňa potreby stavby: 291 + 30 náhrada jestvujúcich parkovísk na Macharovej ulici + rezerva 10 stání navyše - ponuka pre MČ

Obava z ďalšieho možného záberu zelených plôch mimo stavebný
pozemok pre potreby parkovania
 
Objekt naopak pôsobí bariérovo a zlepší hlukové parametre okolia obytných domov a škôlky. Vlastná ochrana objektu bude riešená v projekte vyššieho stupňa.
hluk od železnice

Zeleň - životné prostredie

"Zvýšenie intenzity dopravy a s ním súvisiaci nárast hluku a exhalátov v dotknutom území, zvýšený hluk" Hluková štúdia preukázala že príspevok hluku so zvýšenia dopravy po ukončení výstavby VISTA TOWER pre MŠ a najbližší obytný dom je zanedbatelný - max 0,2 - 0,4 dB

Regionálny úradu pre verejné zdravotníctvo (hlavný hygienik mesta): záväzným stanoviskom súhlasí s umiestnením stavby VISTA TOWER, projekt v súlade s platnou legislatívou a platnými tech. normami

Obvodný úrad ŽP v Bratislave v zisťovacom konaní vplyvu na životné prostredie EIA vydal rozhodnutie, že výstavba VISTA TOWER namá negatívny dopad na životné prostredie a nebude sa posudzovať podľa z. 24/2006 Z.z.

"Záber jestvujúcej zelenej plochy,
výrub jestvujúcich náletových drevín"
Projekt nezaberá žiadnu žiadnu sadovnícky hodnotnú zeleň - a nevyvoláva žiadny výrub stromov

Zvýšenie kvalita prostredia vytvorením kulisy pre nový park/námestie, ktoré dostane svoju ľudskú mierku a nebude budiť dojem neurčitej devastovanej "trávnatej" plochy, ktorá bez ochrany prechádza do nebezpečnej spleti dopravných stavieb. 

Vďaka projektu VISTA sa terajšia neupravená, trávnatá plocha narušené chátrajúcim nízkym objektom na Šrobárovom námestí zmení na kompaktný multifunkčný a moderný park.      

"Nevnodné umiestnenie objektu z hľadiska blízkosti MŠ, ZŠ, obytného objektu a železnice" Kapacity siete MŠ v rámci DVORY IV. sú aktuálne predimenzované čo preukazuje fakt, že zariadenie je využívané na iný účel . Opodstatnenosť MŠ / resp. konverziu funkcie objektu doporučujeme definitívne preukázať demografickou štúdiou.

Samotný objekt MŠ je situovaný v narušenom prostredí, už dnes nevyhovuje hygienickým predpisom a normám. Podľa uskutočnených meraní a výpočtov jestvujúca hladina hluku pred fasádou ZŠ = 61 dB, pri fasáde MŠ= 59,8 dB. Vzhľadom na to, že tieto hodnoty už tak prekračujú prípustné hranice hluku je otázna vhodnosť funkcie MŠ, ZŠ v tejto hlukom z jestv. dopravy atakovanej lokalite. Navrhujeme transformáciu zariadenia na inú funkciu.

"Vplyv výstavby na okolitú zástavbu z hladiska
hluku a svetlotechniky"
Svetlotechnická štúdia preukázala: Dotknuté fasády ZUŠ a MŠ majú neslnečnú severnú orientáciu, služobný byt ZUŠ je preslnený prostredníctvom obytných miestností z juhu. ZŠ leží vo vzdialenosti cca 120 m. Ekvivalentný uhol zatienenia bude výrazne nižší než normou stanovená hranica 250. Riešenie budúcej stavby vo vzťahu k okolitej zástavbe je v súlade s platnými normatívnymi a hygienickými ustanoveniami.

Bezpečnosť chodcov - kriminalita

"Prechod ponad železnicu cez viadukt Panónskej je nevyužívaný a "čierny" prechod cez trať je životu nebezpečný. Pripravovaná investícia vytvára predpoklady pre vznik adekvátneho prepojenia časti Dvory so sadom Janka Kráľa a Petržalským korzom. Súčasťou investície bude pešia lávka z Macharovej ulice v predlžení Farského. Po premostení železnice sa trasa rozdelí na vetvu pozdĺž Digital parku a na vetvu, k Rongenovej ulici. 

zníženie kriminality Zatrávnený pozemok je dnes večer slabo osvetlený a chátrajúci bezprizorný objekt, ktorý nemá kto zbúrať, poskytuje útočisko živlom. Celková bezpečnosť lokality sa ako udržiavaného parku zvýši aj prítomnosťou obč. vybavenosti a večer otvorených kaviarní a prevádzok služieb.

Ekonomika

pozemky Pozemky 4580/11 a 4580/12 v celkovej výmere vyše 3-tis. m2 sú prenajaté od MČ a platí sa za ne nájom 310 tis./rok. Po získaní stavebného pov. takmer 700 tis./rok

dane Nové vytvorené pracovné miesta prinesú mestu a mestskej časti ďalšie dane

Odborné stanoviská

Ostatné stanoviská Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, vlastníkov pozemkov a správcov sietí k projektu VISTA TOWER na územné konanie sú kladné.


úvod  foto  poloha  animácia  park  bezpečnosť  za_a_proti  projekt  texty  kontakt  sk  eng