Predstavenie projektu - Vista tower v médiách.

článok uverejnený v SK reality 2.4.2007

Apartmánový hotel v petržalke

Priestor pri železničnej trati a Panónskej ceste na začiatku Petržalky  čaká okrem vybudovania druhej etapy administratívneho komplexu Digital Park aj výstavba výškového objektu Vista Tower. Veža prinesie na sídlisko Dvory IV viacero funkcií a spolu  s ňou by mala prísť aj revitalizácia Šrobárovho námestia.

V Bratislavskej Petržalke, sídlisku Dvory IV, na nároží Šrobárovho námestia a Macharovej ulice sa pripravuje projekt výstavby 22-podlažnej budovy Vista Tower.  V susedstve pozemku sa nachádzajú materská a základná škola, východným smerom staršia panelová bytová zástavba a západným smerom estakáda Panónskej cesty. V tesnej blízkosti parcely sa nachádza železničná trať spájajúca Bratislavu s Viedňou, za ňou vyrastie druhá etapa súboru kancelárskych objektov Digital Park. Vista Tower bude podobne ako spomenutý office park opláštená presklenou fasádou. Ide o polyfunkčný objekt, ktorý má slúžiť ako hotel  a bytový dom vyššieho štandardu. Súčasťou majú byť aj služby ako reštaurácia, kaviareň či fitnes centrum, prístupné nie len obyvateľom Visty, ale i ostatnej verejnosti. Budova je orientovaná užšou stranou k centru Bratislavy a svojím zalomením korešponduje s Panónskou cestou, ktorá sa v tejto polohe obracia do centra mesta. Z pohľadu z Bosákovej ulice Vista Tower urbanisticky ukončí Farského ulicu, ktorá teraz ústi do spleti viaduktu Panónskej cesty a železničnej trate.

Zoznam zastúpených funkcií objektu začína obchodnými priestormi a prevádzkami služieb na prvých troch nadzemných podlažiach, pokračuje šiestimi podlažiami štvorhviezdičkového hotela s kapacitou okolo 200 lôžok a na vyšších poschodiach je umiestnených približne 95 bytov rôznych veľkostných kategórií. Na najvyšších podlažiach sa uvažuje s veľkoplošnými bytmi. Vďaka celopresklenej fasáde, budú mať obyvatelia hotelových izieb ale aj bytov mesto ako na dlani. Hotelová a bytová časť budú od seba komunikačne oddelené, každá bude mať samostatný vstup so svojou vlastnou recepciou. Parkovanie bude zabezpečené predovšetkým v troch suterénoch a pri objekte. V súčasnosti sa pripravuje projekt pre územné rozhodnutie.

Vybudovanie Vista Tower by malo so sebou priniesť aj revitalizáciu bezprostredného okolia novostavby. Počíta s obnovou zelených plôch na Šrobárovom námestí a odstránením chátrajúcej nevyužívanej nízkej budovy. Predstava architektov zahŕňa rozdelenie námestia na dve základné zóny. Južná časť má byť pokojnou zónou s parkovou úpravou a chodníkmi sledujúcimi jestvujúce pešie ťahy, v ktorej  pribudnú lavičky, nová výsadba, lokality pre piknik a detské ihriská. Severná časť námestia, ktorá je akoby pokračovaním Farského ulice, dostane výraz pešej zóny. Takisto má byť jej súčasťou zeleň, ktorú bude tvoriť najmä existujúca alej stromov, vodné plochy, lavičky a trávnaté plochy s nízkou zeleňou. Víziou, ktorej podmienkou je užšia spolupráca s petržalskou samosprávou, je vybudovanie bezbariérovej lávky ponad železničnú trať, aby pôvodní i noví obyvatelia nemuseli riskovať prechodom cez koľaje, keď sa chcú dostať na druhú stranu. Lávka, z ktorej bude prístupná aj zastávku MHD na viadukte, by mala byť predĺžením Farského ulice a bude sa rozvetvovať  na trasu pozdĺž Digital parku smerom k sadu Janka Kráľa a  na Zadunajskú ulicu, čím sa celá lokalita prepojí s Petržalským korzom.

Miroslava Štrosová

článok uverejnený v Bratislavských novinách 13/ 2007

Vista Tower zveladí svoje okolie

Reakcia na diskusiu „Patrí stavba Vista Tower do Petržalky?“

Spoločnosť Vavrica architekti nedávno predstavila projekt polyfunkčnej budovy na Macharovej ulici v Petržalskej časti Dvory IV. VISTA vytvára urbanistický akcent a orientačný bod, ktorý v Petržalke absentuje. Súčasťou projektu je a zveľadenie okolia na štandard moderného európskeho sídliska 21. storočia - revitalizácia Macharovho námestia a vytvorenie predpokladov pre vznik adekvátneho prepojenia časti Dvory so sadom Janka Kráľa a Petržalským korzom.

Vista Tower sa nachádza vo vnútornom pláne Petržalky a neovplyvňuje negatívnym spôsobom výhľady zo Starého mesta. Jej poloha v priesečníku osí Panónská a Bosákova ju predurčuje pre lokálnu dominantu a orientačný bod. Hmotové riešenie a tvar výškovej časti bol navrhnutý veľmi citlivo. Zalomený tvar budovy reflektuje Panónsku cestu, ktorá sa na tomto mieste otáča k centru a symbolizuje tak vstupnú brány do mesta z juhu. Z pohľadu z Bosákovej ulice bude ukončením ulice Farského, ktorá končí v spleti viaduktu a železničnej trate.

Funkčná náplň budovy Vista Tower je v súlade s požiadavkami platného územného plánu. Bude tu apartmánový hotel a bytový dom vyššieho štandardu. Súčasťou objektu budú aj pridružené služby: reštaurácia, kaviareň, fitnes, ktoré budú slúžiť aj blízkemu okoliu. Vista Tower so sebou prinesie aj revitalizáciu bezprostredného okolia novostavby. Počíta s obnovou zelených plôch na Šrobárovom námestí a odstránením chátrajúcej nevyužívanej nízkej budovy. Námestie bude rozdelené na dve zóny. Južná časť má byť pokojnou zónou s parkovou úpravou v ktorej  pribudnú lavičky, nová výsadba, a detské ihriská. Severná časť námestia, ktorá je pokračovaním Farského ulice, dostane výraz pešej zóny. Ďalším stupňom, pri ktorom je nutná spolupráca s petržalskou samosprávou, je vybudovanie bezbariérovej lávky ponad železničnú trať v predĺžení Farského ulice, aby obyvatelia nemuseli riskovať prechodom cez koľaje, keď sa chcú dostať na druhú stranu. Lávka, z ktorej bude prístupná aj zastávku MHD na viadukte sa bude rozvetvovať na trasu pozdĺž Digital parku smerom k sadu Janka Kráľa a  na Zadunajskú ulicu, čím sa celá lokalita prepojí s Petržalským korzom.

Rozvoj mesta je prirodzená súčasť jeho života. Našim cieľom je projekt, ktorý  posúva kvalitu mestského prostredia smerom hore vo všetkých jeho aspektoch. Uvedomujeme si, že najmä spokojnosť budúcich užívateľov dáva predpoklady k úspechu projektu.

VARICA ARCHITEKTI

článok uverejnený v Petržalských novinách 2.4.2005

Dočkáme sa prechodu cez trať ?

Nedávno na stránkach Petržalských novín (23.2.2007) v článku „Čakanie na tragédiu či nezáujem samosprávy“ autor upozornil na nebezpečenstvo pešieho prechodu cez  železnicu spájajúceho ulice Macharova a Röntgenova. Súčasný prechod ponad železnicu pomocou rámp na viadukt Panónskej cesty je síce bezbariérový, ale pre svoju dĺžku využívaný a „čierny“ prechod priamo cez trať je priamo životu nebezpečný.

Daná lokalita sa neustále rozvíja, na mieste Zadunajského dvora vyrastie Digital park II, oproti cez cestu sa dostavuje polyfunkčný komplex, chodcov bude v budúcnosti len pribúdať. Malo by byť preto nielen v záujme samosprávy, ale tiež samotných investorov v danej lokalite, aby sa pokúsili spolu nájsť riešenie, ktoré by nepochybne prospelo všetkým.
Jedným z najvhodnejším a bezpečných riešení je lávka ponad trať, ktorá však musí prirodzene sledovať peší pohyb. Najvhodnejším miestom pre vybudovanie lávky je Macharova ulica v predlžení Farského. Táto trasa sa potom na druhej strane železničnej trate rozdelí na vetvu pozdĺž Digital parku smerom na sad Janka Kráľa a do centra a na vetvu, ktorá  bude pokračovať cez Röntgenovu na Zadunajskú a napojí sa tak na Petržalské korzo.
Bezbariérová Lávka ponad trať by mala mať plynulé priamočiare stúpanie, jedine tak nebude vnímaná ako prekážka či obchádzka a bude aj reálne používaná. Mala by slúžiť nielen pre peších, ale aj pre cyklistov a korčuliarov.
Takéto riešenie, ktoré preferuje aj oddelenie územného plánovania a rozvoja magistrátu Hlavného mesta Bratislavy, je obsahom urbanistického návrhu projektu Vista Tower na Šrobárovom námestí z ateliéru Vavrica architekti. Vlastný objekt bude apartmánový hotel a bytový dom vyššieho štandardu, ktorého súčasťou budú aj pridružené služby: reštaurácia, kaviareň, fitnes a iné, ktoré budú slúžiť nielen obyvateľom  navrhovaného objektu ale aj blízkemu okoliu. Projekt Vista Tower bude prospešný pre pre svoju lokalitu aj tým, že popri jeho výstavbe sa zrekonštruuje park na Šrobárovom námestí. Celé miesto prirodzemne získa na atraktivite a stane sa dôstojnejšou križovatkou peších ťahov medzi sídliskami Dvory IV a V a aj prepojením smerom na Digital Park, Aupark a sad Janka Kráľa.
Do scenára spomínaného konceptu však nezapadá otázka lokalizácie prevádzky autovlaku, ktorá sa ale dúfajme  časom vyrieši. Jej presunutie do inej, menej významnej polohy by bolo funkčne a aj ekonomicky na mieste. Na tomto mieste by mali vzniknúť tzv. bariérové objekty pozdĺž trate, ktoré budú akustickou ochranou sídliska, hmotovým dotvorením a bránou na „druhú stranu“. Ideálna na tento účel bude nízkopodlažná zástavba, ktorá túto časť sídliska prirodzene dotvorí a uzavrie.
Realizácia tohto konceptu závisí od viacerých okolností. Dúfajme, že spoločný prístup investorov, mestskej časti a ostatných dotknutých strán vyústi do projektu, ktorý konečne vyrieši problém nebezpečného prechodu cez trať.

článok uverejnený v Bratislavských novinách 22.2.2007

Na Šrobárovom námestí plánujú postaviť Vista Tower

Polyfunkčný objekt s názvom Vista Tower, v ktorom by mali byť byty, hotel, obchodné priestory a služby, plánuje postaviť rovnomenná spoločnosť na Šrobárovom námestí.

Pozemok, kde sa má výšková dominanta s 24 nadzemnými podlažiami stavať, je z južnej strany vymedzený Macharovou ulicou, v tesnej blízkosti ktorej je objekt materskej školy. Zo severnej strany hraničí s otvorenými športoviskami umiestnenými v areáli Základnej školy na Černyševského ulici. Z východnej strany tvorí hranicu Šrobárovo námestie a od západu pokračovanie Macharovej ulice, za ktorou je železničná trať.

Vista Tower má byť vysoká 84 metrov. Tvar a kompozícia budovy vychádza z urbanistických vzťahov v okolí. Striedaním dvoch typických podlaží by sa mala dosiahnuť potrebná diverzita a možnosť orientácie jednotlivých bytov a izieb na rôzne výhľady. Meniaca sa štruktúra by mala pôsobiť prijateľnejšie aj v celkovej panoráme mesta, keďže vyčnievajúce hrany akoby sa strácali na pozadí okolitej zástavby. Fasáda má byť presklená.

V troch podzemných a čiastočne aj na prvom nadzemnom podlaží majú byť garáže s 291 parkovacími státiami, ďalších 31 miest na parkovanie má byť na parkovisku pri budove. Na prvom nadzemnom podlaží má byť vstup do budovy a obchody, na druhom nadzemnom podlaží je navrhnutá reštaurácia, kuchyňa, zasadačka a sklady. Na treťom nadzemnom podlaží by malo byť fitnes a wellness centrum s kompletným zázemím. Na štvrtom až deviatom podlaží by mal byť štvorhviezdičkový hotel s troma kategóriami izieb (jednolôžkové, dvojlôžkové a apartmány), vybavenosťou a plošným štandardom spĺňajúci všetky požiadavky tejto hotelovej kategórie na základe platnej vyhlášky o zariadeniach prechodného ubytovania. Na desiatom až osemnástom podlaží sa ráta s bytmi rôznych veľkostí - jednoizbovými, trojizbovými a štvorizbovými. Napokon na najvyšších podlažiach sú navrhnuté veľkoplošné apartmány.

Dopravné napojenie je navrhované z Macharovej ulice, ktorá je pripojená na nájazd na Panónsku cestu.
Výstavba by sa mala začať začiatkom roka 2008, dokončenie sa predpokladá v polovici roku 2009. Počas výstavby sa uvažuje o celkovej rekonštrukcii Šrobárovho námestia.

(juh)


home  photo  location  animation  square  security  pro_and_con  project  text  contact  sk  eng