Súčasťou projektu Vista tower je i revitalizácia Šrobárovho námestia

Slideshow image

Investor/developer Vista Tower a.s. ponúkol Petržalke reálnu spoluprácu pri formovaní priestoru Šrobárovho námestia, súčasťou ktorého je aj vybudovanie parku, detského ihriska, sadových úprav, športových a vodných plôch – fontán. Tak aby námestie bolo skutočným námestím - nielen podľa názvu, aby už ďalej neslúžilo ako príležitostné parkovisko.

V tomto kontexte je zámer realizácie Vista Tower v plnom súlade s programovými prioritami samosprávy mestskej časti Petržalka, schválenými zastupiteľstvom m.č. a starostom Petržalky. V prvom článku, bode 1.1 tohto dokumentu sa uvádza: „Spolu s odborníkmi a občanmi pripravíme návrhy na budovanie námestí, oddychových zón, športovísk a ďalších mestotvorných prvkov...“.

Plánovaný park nahradí dnešné Šrobárovo námestie, kompaktný pozemok s rozmermi 80 x 130m. Súčasné územie je z časti narušené schátralým objektom s priľahlým dvorom, ktorý zaberá jednu desatinu celej plochy. Zvyšok tvoria spevnené asfaltové chodníky a trávnaté plochy s ďalšími vychodenými cestičkami. Celkovo pôsobí námestie neupravene, trávnatá plocha bez koncepcie ohraničená dookola zeleňou, nie je tu problém nájsť na chodníku vyhodené smeti.

Našim zámerom je vytvoriť kompaktný multifunkčný a moderný park. Bude rozdelený do dvoch základných zón. Južnú časť pridruženú k obytnému domu na Pifflovej ulici bude tvoriť parková zóna so zatrávnenými plochami s jestvujúcou zeleňou a doplnenou o novú zeleň a spevnené chodníky trasou kopírujúce dnešné pešie ťahy územím. Severná časť bude skôr námestím a pešou zónou, ale nie typickou mestskou, ale zelenou, prírodnou a parkovou. Bude prirodzene dopĺňať kompozičnú os Farského ulice a ústiť do Parteru objektu Vista a okolo neho pokračovať na lávku ponad železnicu.

letecký pohľad na nové Šrobárovo námestie

Vytvorenie kultúrneho prostredia prinesie nielen adekvátne prostredie funkčnej náplne projektu Vista Tower, ale aj zvýšenie urbanistickej kvality širokého okolia. Dúfame, že sa podarí vytvoriť miesto, kde sa vráti život ľudí. V parku budú sedieť na lavičkách dôchodcovia i zaľúbené páriky, pri fontáne bude oddychovať mamička s dieťaťom a okolím sa bude niesť zvuk zurčiacej vody spolu s vravou z terasy neďalekej kaviarne. Takýto opis pripomína skôr prostredie v starom meste. No nie ďaleko doba, keď aj do Petržalky sa pomaly ale isto dostane mestský život, príjemnejšie a ľudskejšie prostredie.

„Nová“ Petržalka ani po desiatkach rokov svojej existencie nemá svoje skutočné námestie, nevybudovala žiaden park. Šrobárovo nám. môže byť prvým skutočným námestím a novým parkom v Petržalke.


home  photo  location  animation  square  security  pro_and_con  project  text  contact  sk  eng